ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โพสโดย
ครูโอม
ชื่อผลงาน        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 
ผู้ศึกษา           นายอุดมรัตน์  พรมภักดี  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2561
                                                          บทคัดย่อ           
               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านนาทวี  จำนวน 38 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ

               ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.44/83.60  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 32.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
 
 
 

โพสโดย : ครูโอม
IP : 180.183.24.244
โพสเมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2562,15:16 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: