ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

นางสาววาสนา เทพยจาย
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.3

นางจินตนา เหรียญไกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัณหา แดงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปิยะวรรณ ตั่นหุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนัฐติยา ทวีวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางชุติมา เพชรหนู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุนิตย์ พรมทองบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายปรีชา ไชยสาลี
ครู คศ.3

นางสุพรรณิการ์ ทับถม
ครู คศ.2

นายปรีชา พ่อนุ้ย
พนักงานราชการ

นางสาวสุนีย์ สุวามีน
ครูผู้ช่วย