ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

นางสาววาสนา เทพยจาย
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.3

นางจินตนา เหรียญไกร
ครู คศ.2

นายปรีชา ไชยสาลี
ครู คศ.3

นางปิยะวรรณ ตั่นหุ้ย
ครู คศ.2

นางจารีย์ โปจีน
ครู คศ.2

นางชุติมา เพชรหนู
ครู คศ.3

นางสุนิตย์ พรมทองบุญ
ครู คศ.3

นางสาวกัณหา แดงแก้ว
ครู คศ.2

นางสุพรรณิการ์ ทับถม
ครู คศ.2

นายปรีชา พ่อนุ้ย
พนักงานราชการ