ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เครื่องหมายตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เครื่องหมายตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 เครื่องหมายตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

>> พื้นสีธงชาติ >>

พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 

>> พื้นสีม่วง ขอบสีธงชาติ >>

สภานายก, อุปนายก, กรรมการ,
สภานายกกิตติมศักดิ์, อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์
แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ, ประธาน, รองประธาน, 
กรรมการแห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ, ผู้อำนวยการใหญ่, 
รองผู้อำนวยการใหญ่, ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่, ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ,
ผู้ตรวจการใหญ่, รองผู้ตรวจการใหญ่, ผู้ตรวจการลูกเสือ,
รองผู้ตรวจการลูกเสือ, ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

>> พื้นสีม่วง ขอบสีเหลือง >>

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด, 
รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด, ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด,
รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด, 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด, กรรมการลูกเสือจังหวัด,
กรรมการพิเศษลูกเสือจังหวัด

>> พื้นสีม่วง ขอบสีแดง >>

ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ, 
รองผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ, ผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ,
รองผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ,
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ, กรรมการลูกเสืออำเภอ,
กรรมการพิเศษลูกเสืออำเภอ

>> พื้นสีม่วง >>

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน, รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

>>พื้นสีเขียว ขอบสีขาว >>

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน

>> พื้นสีแดง ขอบสีขาว >>

รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน

>> พื้นสีเขียว มีอักษร "ล.ว." >>

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

>> พื้นสีแดง มีอักษร "ล.ว." >>

รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

>> พื้นสีเขียว มีอักษร "ล.ญ." >>

ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

>> พื้นสีแดง มีอักษร "ล.ญ." >>

รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

>> พื้นสีเขียว >>

ผู้กำกับลูกเสือสามัญ

>> พื้นสีแดง >>

รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

>> พื้นสีเขียว มีอักษร "ล.ร." >>

ผู้กำกับลูกเสือสำรอง

>> พื้นสีแดง มีอักษร "ล.ร." >>

รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง

>> พื้นสีเขียว ขอบสีน้ำเงิน >>

เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

>> เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด,เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ในสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ