ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายอาคม สุประทุม
พนักงานสถานที่

นางสาวณฐพร ดีหมัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคนึง จันทรประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวนพวรรณ ศิริโทวัย
เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล