ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านนาทวี

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมญา ดูล๊ะ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางอารี แก้ววิจิตร
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวนิชาภา เชื้อขำ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา ชนะชัย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวอรภรณ์ วิเวกอรุณ
หัวสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววาสนา เทพยจาย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวนิดา เกื้อเพชร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์
หัวสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6