ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านนาทวี

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจุรารัตน์ สุวรรณตานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสะมะแอ สาและ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี

นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวนิชาภา เชื้อขำ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางอารี แก้ววิจิตร
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาวกาญจนา ชนะชัย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวอรภรณ์ วิเวกอรุณ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อาอีฉ๊ะ ส่งตอน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววาสนา เทพยจาย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวนิดา เกื้อเพชร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายธีระศักดิ์ อร่ามเรือง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6