ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อของโรงเรียน/จุดเน้นของโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน

น.ท.ว.
จุดเน้นของโรงเรียน
จุดเน้นของโรงเรียน

จิตอาสา  ประหยัด  นิยมไทย