ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบนักเรียน
ระเบียบนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี

ระเบียบนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี

1. นักเรียนแต่งกายตามเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนด

2. นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 .โดยเข้าทางหน้าประตูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

3. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคุณครู

4. นักเรียนจะกลับออกจากโรงเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดปกติเวลา15.40.  เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม ต้องให้นักเรียนกลับก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

5. การส่งนักเรียน ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย   

6. ผู้ปกครองที่จำเป็นต้องนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น

7. นักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนต้องส่งใบลาหรือผู้ปกครองแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ  

8. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุน

9. เมื่อโรงเรียนต้องนำนักเรียนไปร่วมจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

10. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

11. ผู้ปกครองต้องกวดขันให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็นประจำ หากหยุดเรียนเกิน 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ผู้ปกครองต้องจัดการให้นักเรียนมาเรียน

12. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดูแลสอดส่องให้นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและการพนัน

13. นักเรียนต้องไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนและช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

14. เมื่อนักเรียนมีปัญหา หรือผู้ปกครองมีความสงสัยเกี่ยวกับโรงเรียน ให้ติดต่อสอบถามจากครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี