ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านนาทวีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2460 โดยรองอำมาตย์ขุนต่างตาราษฏร์
ชื่อ “โรงเรียนประจำกิ่งนาทวี” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีนายด่อม อุไรเริงเป็นครูใหญ่คนแรก และดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่จนถึง ปี พ.ศ. 2465
     ในปี พ.ศ. 2466 – 2468 นายชิต วิเชียรรัตน์ เป็นครูใหญ่
     ในปี พ.ศ. 2469 – 2471 นายพราก วันตเสน เป็นครูใหญ่
     ในปี พ.ศ. 2472 – 2473 นายพิณ หลักฉิม เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็น
“โรงเรียนประชาบาลตำบลนาทวี” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 9 × 20 เมตร โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
     ในปี พ.ศ. 2473 – 2476 นายแดง เฑียรกาญจน์ เป็นครูใหญ่
     ในปี พ.ศ. 2476 – 2479 นายลาภ จันทร์รักษ์เป็นครูใหญ่
     ในปี พ.ศ. 2479 – 2484 นายฉิ้น อุทัยรัตน์เป็นครูใหญ่
     ในปี พ.ศ. 2484 – 2485 นายวันย์ สุวรรณสะอาด เป็นครูใหญ่
     ในปี พ.ศ. 2486 – 2499 นายปลอด นิคมรัตน์ ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญขนาด 4×96 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียนด้วยงบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท
     ปี พ.ศ. 2499-2525 นายเจียร เสนะพันธุ์ เป็นครูใหญ่ได้สร้างอาคารเรียน หอประชุมโรงอาหาร ฯลฯ ด้วย
งบประมาณทางราชการและบริจาคจากประชาชนจำนวนมาก โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ในปี พ.ศ. 2511 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปีแรก
     ปี พ.ศ. 2526-2530 นายสุดจิต สิงห์หนู ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใน พ.ศ. 2529
     ปี พ.ศ. 2531 - 2536 นายประเจียด สุภัทรประทีป ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     ปี พ.ศ. 2536-2538 นายรุ่น จันทสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน
     ปี พ.ศ. 2539-2543 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ริเริ่มโครงการออมทรัพย์นักเรียน โครงการผลิตน้ำดื่มสะอาด โดยจัดสร้างโรงผลิตน้ำดื่มชื่อว่า “ น้ำดื่มนาวี ” เปิดขายหุ้นแก่ผู้สนใจทั่วไปและผลิตน้ำดื่มสะอาดจำหน่ายตั้งแต่ปี 2542 ปรับปรุงกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเป็นมินิมาร์ท สร้างอาคารร้านค้า 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลังจากเงินบริจาค ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว 1 ห้อง
     ปี พ.ศ. 2543 - 2551 นายเพ็ญ เพ็ชรอินทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนาโรงเรียนจนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
     วันที่ 8- 10 มกราคม 2545 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจากองค์กรมหาชนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผลการประเมินผ่านทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้
     วันที่ 11 มิถุนายน 2550 สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ได้ประกาศรับรองมาตรฐานทางการศึกษาครั้งที่สองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมวัย ระดับประถมศึกษา
     ปีการศึกษา 2551 ท่านพระครูโชติยาธิคุณเจ้าอาวาสวัดในวังได้บริจาคพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขนาดเท่าพระองค์จริงและได้ทำพิธีเปิดพร้อมสมโภชในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านนาทวี
     ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน นายสมชัย อ่อนแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
     วันที่ 21-22 มกราคม 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นโครงการสร้างจิตสำนึกสำหรับเยาวชน ในสถานศึกษา ของกระทรวงพลังงาน
     วันที่ 21 กันยายน 2552 โรงเรียนได้รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
     วันที่ 5 ตุลาคม 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนนิยมไทย จากกระทรวงพาณิชย์
     กิจกรรมธนาคารขยะเงิน ขยะทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นกิจกรรมดีเด่น ในงานวันครู อำเภอนาทวีประจำปี2553
     วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ให้เป็นโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างดีเยี่ยม
     ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ให้เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซี่ยนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจิตอาสา ในการขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
     กิจกรรมธนาคารขยะเงิน ขยะทอง ของโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ให้เป็นโรงเรียนตัวแทนของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิ่ล ในระดับภาค ผลการประกวดปรากฏว่า ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศจากการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิ่ล ในระดับภาค ในวันที่ 29 กันยายน 2554 และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค ให้เป็นโรงเรียนตัวแทนของภาคใต้ ในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิ่ล ในระดับประเทศ ผลปรากฏว่าได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ และเข้ารับโล่รางวัล เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์โฮเทล กรุงเทพมหานคร
     วันที่ 11 พฤษภาคม 255 โรงเรียนบ้านนาทวี ได้บันทึกความร่วมมือโครงการ “ 1 ช่วย 9” กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านนทวีเป็นโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในจำนวนโรงเรียน 75 โรงเรียนทั่วประเทศ
     วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับโล่รางวัล “โรงเรียนพอเพียงระดับเขตพื้นที่” และเป็นสถานศึกษาแบบอย่างด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554 ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
     วันที่ 15 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการรับรองอยู่ในระดับ ดี ทั้งสองระดับ
     วันที่ 13 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพื่อให้เป็นตันแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่มีศักยภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     วันที่ 25 กันยายน 2555 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มนโยบายและแผนได้อย่างดีเยี่ยม