ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมายผลพัฒนาการ

เป้าหมายผลพัฒนาการ

  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เฉลี่ย ปี 2555 - 2558
    1. พัฒนาการด้านร่างกาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
    2. พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
    3. พัฒนาการด้านสังคม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
    4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
        ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนชั้นอนุบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยปี 2555 - 2558
    1. ภาษาไทย                                 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
    2. คณิตศาสตร์                               ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
    3. วิทยาศาสตร์                               ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
    4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
    5. ประวัติศาสตร์                              ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
    6. ศิลปะ                                        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
    7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี            ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
    8. คอมพิวเตอร์                                ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
    9. สุขศึกษาและพลศึกษา                    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
    10. ภาษาต่างประเทศ                        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET, NT และ LAS ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50