ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ความภาคภูมิใจร่วมกันที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

เฉลิมพระเกียรติ  58 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โล่ประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในระดับสถานศึกษา ตามโครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” ปี 2557

โล่ประกาศเกียรติคุณ

พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในระดับสถานศึกษา   

ตามโครงการ    “เมืองสวยใส    ไร้มลพิษ  ปี 2557   

จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศระดับภาค ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554

โล่เกียรติคุณ  รางวัลชนะเลิศระดับภาค  ระดับประถมศึกษา

โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554   จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554

โล่เกียรติคุณ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ระดับประเทศ  (ระดับประถมศึกษา)

โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี  2554   จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.25 KB
เกียรติบัตร สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2554

เกียรติบัตร 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554

จากกระทรวงศึกษาธิการ

โล่รางวัล โรงเรียนพอเพียง ระดับเขตพื้นที่ และเป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โล่รางวัล

โรงเรียนพอเพียง ระดับเขตพื้นที่ และเป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3

โล่เกียรติคุณ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2557

โล่เกียรติคุณ  สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้  ประจำปี  2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โล่เกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ประจำปี 2557

โล่เกียรติคุณ

สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์  ประจำปี  2557  

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ ประจำปี 2557

โล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์   ประจำปี  2557

จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม