ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาทวี เป็นโรงเรียนชั้นดีของจังหวัดสงขลา ภายในปี 2558
 

ยุทธศาสตร์

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา