ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านนาทวี
เปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลโรงเรียนบ้านนาทวี
กิจกรรม 7 สี ปันรักให้โลก

กิจกรรม 7 สี ปันรักให้โลก
โรงเรียนบ้านนาทวี ชนะการประกวดร้องเพลงประสานเสียง บทเพลง “ธงชาติ” ตามโครงการร้อยเรียงสำเนียงธงชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมมวยไทย
การแสดงงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
ซูลู เล่นรอบกองไฟลูกเสือ
ระบำชาวไพร ลูกเสือ
รำวงเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมวันปีใหม่ 2556

กิจกรรมวันปีใหม่ 2556


กิจกรรมวันปีใหม่ จัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555

วงข้าวยำ โรงเรียนบ้านนาทวี
เพลง บ่กล้าบอกครู
งานกาชาดอำเภอนาทวี ประจำปี 2555

วงข้าวยำ โรงเรียนบ้านนาทวี
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านนาทวี
ในงานกาชาดอำเภอนาทวี ประจำปี 2555

วงข้าวยำ โรงเรียนบ้านนาทวี
เพลงบอกมาเลย
งานกาชาดอำเภอนาทวี ประจำปี 2555

วงข้าวยำ โรงเรียนบ้านนาทวี
เพลงพระเทพทรงบุญ
งานกาชาดอำเภอนาทวี ประจำปี 2555