ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือสามัญชาย
ลูกเสือสามัญชาย
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย