ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือสำรองหญิง
ลูกเสือสำรองหญิง
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง หญิง