ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.2

อาอีฉ๊ะ ส่งตอน
ครู คศ.1
หัวหน้าครูสายชั้น ป.2

นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอารมณ์ วิศพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุคนธ์ ชูศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอารี แก้ววิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเสาวนีย์ คงยุนุ่ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด
ครู คศ.2

นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ครู คศ.2

นายวีรวัฒน์ ทองจินดา
พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์
พนักงานราชการ

นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
ครู คศ.3