ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.2

นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.2

นางมลิวัลย์ อัครพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอารมณ์ วิศพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุคนธ์ ชูศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางทิวาพร คงบ้านควน
ครู คศ.2

นางอารี แก้ววิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางไมตรี เอียดยอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์
ครู คศ.3

นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด
ครู คศ.2

นายวีรวัฒน์ ทองจินดา
พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์
พนักงานราชการ

อาอีฉ๊ะ ส่งตอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ครูผู้ช่วย

นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ครูผู้ช่วย