ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.2

นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.2

นางมลิวัลย์ อัครพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอารมณ์ วิศพันธุ์
ครู คศ.2

นางสุคนธ์ ชูศรี
ครู คศ.2

นางทิวาพร คงบ้านควน
ครู คศ.2

นางอารี แก้ววิจิตร
ครู คศ.3

นางไมตรี เอียดยอด
ครู คศ.3

นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์
ครู คศ.3

นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด
ครู คศ.2

นายวีรวัฒน์ ทองจินดา
พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์
พนักงานราชการ

อาอีฉ๊ะ ส่งตอน
ครูผู้ช่วย

นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ครูผู้ช่วย

นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ครูผู้ช่วย