ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.6

นางกนกขวัญ โรจนศวิญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางปราณีต ชุมสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางปาณิสรา คงเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางธนพร ขาวเนียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางดารารัตน์ ดาวเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางปรีดา ศรีถกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาววิพาภรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน
ครู คศ.3

นายนิภาส ยอสม
ครู คศ.3

นางกฤตพร สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายถิระพงษ์ อ่อนมนิล
อัตราจ้าง