ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.6

นางสาววิพาภรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางปราณีต อินทรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางธนพร ขาวเนียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางดารารัตน์ ดาวเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางปรีดา ศรีถกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายนิภาส ยอสม
ครู คศ.3

นางสมญา ดูล๊ะ
ครู คศ.3

นางสาวสายชล เหมเดโช
ครู คศ.2

นางกฤตพร สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ

นายถิระพงษ์ อ่อนมนิล
อัตราจ้าง