ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.6

นางสาววิพาภรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน
ครู คศ.3

นางปราณีต อินทรัตน์
ครู คศ.3

นางธนพร ขาวเนียน
ครู คศ.1

นางดารารัตน์ ดาวเรือง
ครู คศ.2

นางปรีดา ศรีถกล
ครู คศ.3

นายนิภาส ยอสม
ครู คศ.3

นางสมญา ดูล๊ะ
ครู คศ.3

นางสาวสายชล เหมเดโช
ครู คศ.2

นางกฤตพร สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ

นายถิระพงษ์ อ่อนมนิล
อัตราจ้าง