ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาล 1

นางอุมาวัลย์ อ่อนคล้าย
ครู คศ.2

นางปัทมา แดงแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกมลชนก อินชัย
พนักงานราชการ