ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาล 1

นางอุมาวัลย์ อ่อนคล้าย
ครู คศ.2

นางปัทมา แดงแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวกมลชนก อินชัย
พนักงานราชการ