ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาล 2

นางอุมาวัลย์ อ่อนคล้าย
ครู คศ.2

นางปัทมา แดงแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกมลชนก อินชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3