ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.4

นางวนิดา เกื้อเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.4

นางพูนศรี แก้วสุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางประวิศา แก้วขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางดวงพร เนียมคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางจรรยาณี คงสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวณัฐญา นิลรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางวรรณาพร สุขเวทย์
ครู คศ.3

นายภานุกร นิ่มดวง
ครู คศ.3

นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์
ครู คศ.2

นางสาวกาลีย๊ะ มอลอ
ครูผู้ช่วย