ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.4

นางวนิดา เกื้อเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.4

นางพูนศรี แก้วสุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนูรีย๊ะ มะตีเย๊าะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางดวงพร เนียมคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฐญา นิลรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวการีมะห์ มอลอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายภานุกร นิ่มดวง
ครู คศ.3

นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์
ครู คศ.2

นางสาวจีระภา เสนาพัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ ทองจินดา
ครูผู้ช่วย