ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.4

นางวนิดา เกื้อเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.4

นางพูนศรี แก้วสุก
ครู คศ.3

นางประวิศา แก้วขาว
ครู คศ.3

นางดวงพร เนียมคง
ครู คศ.3

นางจรรยาณี คงสว่าง
ครู คศ.3

นางสาวณัฐญา นิลรัตน์
พนักงานราชการ

นางจิตรา คชพลายุกต์
ครู คศ.2

นางวรรณาพร สุขเวทย์
ครู คศ.3

นายภานุกร นิ่มดวง
ครู คศ.3

นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์
ครู คศ.2

นางสาวกาลีย๊ะ มอลอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ คงยุนุ่ย
ครู คศ.3