ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
คำขวัญ
คำขวัญ
วิชาการเด่น     
          เน้นคุณธรรม
ส่งเสริมกิจกรรม             เป็นผู้นำชุมชน

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว


 
          สีเขียว  หมายถึง   อุดมด้วยปัญญา  เพื่อนำพาความเจริญสู่ความพอเพียง
 

          สีขาว   หมายถึง   การยึดมั่นในการทำความดี