ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจุรารัตน์ สุวรรณตานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารี แก้ววิจิตร
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี

นายสะมะแอ สาและ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี