ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารี แก้ววิจิตร
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี

นางสมญา ดูล๊ะ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี