ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายของโรงเรียน
การพัฒนานักเรียน
การพัฒนานักเรียน

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. นักเรียนมีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี
3. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
4. นักเรียนมีทักษะชีวิตและสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากสารเสพติด
5. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย
6. นักเรียนกล้าแสดงออก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
7. นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนรู้
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียน คือ จิตอาสา ประหยัด นิยมไทย
10.นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาครู
การพัฒนาครู
 
1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
2. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ครูมีความรัก ความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ครูมีทักษะในการนำสื่อ เทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
6. ครูดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
7. ครูมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน
8. ครูส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียน ด้วยการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก
9. ครูใช้และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
10.ครูมีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ
2. มีการกระจายอำนาจ
3. มีการใช้หลักธรรมาภิบาล
4. มีการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา
5. มีการนิเทศติดตามผล เพื่อพัฒนางาน
6. มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
การพัฒนาด้านกายภาพ

การพัฒนาด้านกายภาพ

1. สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่และปลอดภัย
2. แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อนักเรียนและชุมชน
3. ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. ห้องปฏิบัติเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้
5. สื่อและอุปกรณ์เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
6. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
7. โรงอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย
8. ห้องน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ

 

การพัฒนาเทคโนโลยี

การพัฒนาเทคโนโลยี

1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทันสมัย พร้อมใช้งาน
2. ห้องเรียนอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
3. ติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุกอาคาร
4. มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

1. มีการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่เหมาะสมเกิดจากการมีส่วนร่วม
2. มีการพัฒนาหลักสูตรที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้
3. มีการใช้หลักสูตร เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน