ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.1

นางสาวอรภรณ์ วิเวกอรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.1

นางสมกิจ เพ็ชรสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสุธาสินี มากละม้าย
ครู คศ.2

นางจตุพร ขวัญแก้ว
ครู คศ.2

นางสหัทยา ภูริภักดีสนอง
ครู คศ.2

นางสาธิดา เพชรย้อย
ครู คศ.3

นางกลิ่นกมล เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.2

นางปฏิมา เรืองอร่าม
ครู คศ.2

นายศักดา วงศ์อิดริสกุล
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพา ชาลีผล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ เทพศิริ
พนักงานราชการ