ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.1

นางสาวอรภรณ์ วิเวกอรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้น ป.1

นางสมกิจ เพ็ชรสุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุธาสินี มากละม้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจตุพร ขวัญแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางปฏิมา เรืองอร่าม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาธิดา เพชรย้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางกลิ่นกมล เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายศักดา วงศ์อิดริสกุล
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพา ชาลีผล
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ เทพศิริ
พนักงานราชการ

นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ครูผู้ช่วย