ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.5

นายธีระศักดิ์ อร่ามเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้น ป.5

นางนรีกานต์ แก้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางดวงพร นนทกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพงษ์จันทร์ ปานพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิชาภา เชื้อขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางเจนติมา พรหมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายถวัลย์ แก้วขาว
ครู คศ.3

นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสุทธิดา สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย