ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.5

นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้น ป.5

นางนรีกานต์ แก้วศรี
ครู คศ.3

นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
ครู คศ.3

นางพงษ์จันทร์ ปานพรหม
ครู คศ.3

นางสาวนิชาภา เชื้อขำ
ครู คศ.1

นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางเจนติมา พรหมทอง
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์ อร่ามเรือง
ครู คศ.3

นายถวัลย์ แก้วขาว
ครู คศ.3

นางดวงพร นนทกาญจน์
ครู คศ.3

นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร
ครู คศ.1