ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. พัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ นำนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

เป้าประสงค์

1. สภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

3. ครูมีความตระหนัก รับผิดชอบในหน้าที่ ร่วมคิดร่วมทำ

4. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนจบหลักสูตรทุกคน

5. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียน คือ ยิ้มใส ไหว้สวย 

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามเป้าหมาย มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียน คือ จิตอาสา ประหยัด นิยมไทย และมีมารยาทเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น มีความสามารถในการแข่งขัน

7. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

8. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพดี ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

9. โรงเรียนมีจุดเด่น สร้างความเป็นเลิศให้นักเรียน

10. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความศรัทธาต่อโรงเรียน