ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาทวี
16 พ.ค. 59 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาทวี
10 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและชุดพละ
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและชุดพละ
โรงเรียนบ้านนาทวี
31 มี.ค. 59 นักเรียน อนุบาล 1 ถึง ป.5 มารับผลการเรียน
โรงเรียนบ้านนาทวี
26 พ.ย. 57 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
19 พ.ย. 57 การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

23 ก.ย. 56 ถึง 25 ก.ย. 56 งานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3

20 ก.ย. 56 งานวันเกษียณของคุณครูเตือนใจ ยกถาวร และคุณครูสครานิตย์ ชัยบุญ

23 ส.ค. 56 จัดงานวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบ้านนาทวี ปีที่ 94
โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านนาทวี
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 การแข่งขันกรีฑานักเรียน ของ สพป.สข.3

ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี สพป.สข.3
18 มิ.ย. 56 ถึง 20 มิ.ย. 56 กิจกรรมสัปดาห์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ."
กิจกรรมสัปดาห์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ." สำหรับนักเรียนปฐมวัย
14 มิ.ย. 56 ประชุมเครือข่ายอำเภอนาทวี
ประชุมเครือข่ายอำเภอนาทวี
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี
เวลา 13.00 น.
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านนาทวี
30 พ.ค. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี
05 มี.ค. 56 ถึง 07 ก.พ. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2555
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านนาทวี
21 ก.พ. 56 สอบ NT ชั้น ป.3
สอบ NT ชั้น ป.3
18 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 จัดพิมพ์และทำสำเนาข้อสอบ ป.1 - 3
จัดพิมพ์และทำสำเนาข้อสอบ ป.1 - 3
15 ก.พ. 56 หัวหน้าสายชั้นส่งข้อสอบพร้อมตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดกับข้อสอบที่ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสายชั้นส่งข้อสอบพร้อมตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดกับข้อสอบที่ฝ่ายวิชาการ
08 ก.พ. 56 ถึง 09 ก.พ. 56 อบรบการจัดทำ ปพ.1

15 ม.ค. 56 ถึง 16 ม.ค. 56 จัดกิจกรรมวันครู
12 ม.ค. 56 การจัดกิจกรรมวันเด็ก 2556

10 ม.ค. 56 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สข. 3
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 10 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
29 ธ.ค. 55 ถึง 02 ม.ค. 56 ปิดเรียนวันปีใหม่
ปิดเรียนวันปีใหม่
28 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรมปีใหม่
จัดกิจกรรมปีใหม่
19 ธ.ค. 55 ถึง 21 ธ.ค. 55 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดภูเก็ต
30 พ.ย. 55 กิจกรรม 7 สีปันรักให้โลกมาโรงเรียนบ้านนาทวี
17 พ.ย. 55 การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร!และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
สสวท. การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร!และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน สสวท. และโรงเรียนบ้านนาทวี
17 พ.ย. 55 คณะครูและนักเรียนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาทวี

คณะครูและนักเรียนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาทวี

ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
29 ต.ค. 55 ถึง 01 พ.ย. 55 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนบ้านนาทวีจะทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

แต่งกายปกติ โรงเรียนบ้านนาทวี
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านนาทวีจะทำการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2555
โรงเรียนบ้านนาทวี
25 ส.ค. 54 วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาทวี ปีที่ 92
โรงเรียนบ้านนาทวี ครบรอบปีที่ 92 วันที่ 25 ส.ค.54
โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านนาทวี
27 ก.ค. 54 ถึง 29 ก.ค. 54 กีฬานักเรียน อ.นาทวี ปี 2554
การแข่งขันกีฬานักเรียน อ.นาทวี ประจำปีการศึกษา 2554
สนามกีฬากลาง อ.นาทวี อ.นาทวี