ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาล 2

นางสาวกาญจนา ช่องพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูอนุบาล 2

นางสุนีย์ แก้วไฝ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสรวรรณ บัวจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรัศนีย์ แก้วทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นายสะมะแอ สาและ
ครูผู้ช่วย