ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาล 2

นางสาวกาญจนา ช่องพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูอนุบาล 2

นางสุนีย์ แก้วไฝ
ครู คศ.2

นางสาวสรวรรณ บัวจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวรัศนีย์ แก้วทอง
พนักงานราชการ

นายสะมะแอ สาและ
ครูผู้ช่วย