ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาล 3

นางกาญจนา ช่องพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูอนุบาล 3

นางสุนีย์ แก้วไฝ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสรวรรณ บัวจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรัศนีย์ แก้วทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นายสะมะแอ สาและ
ครู คศ.1