ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสโดย
ครูโอม
ผู้รายงาน                  นางดารารัตน์  ดาวเรือง
ตำแหน่ง                   ครู ชำนาญการ
สถานที่                    โรงเรียนบ้านนาทวี   ตำบลนาทวี   อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

 
 บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้กำหนดวัตถุประสงค์
     1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
     2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และ
     3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านนาทวี   อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา จำนวน 42 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
           การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการการวิจัย One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
     1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องหน่วยเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน จำนวน 5 ชุด  
     2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน
     3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ และ
     4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม จำนวน 10 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test Dependent Simple ผลการศึกษาโดยสรุปเป็นดังนี้
           1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง หน่วยเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน  มีประสิทธิภาพ  84.00 / 86.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา จำนวน 42 คน  หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่าก่อนเรียนในระดับนัยสำคัญที่ระดับ .01
           3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสโดย : ครูโอม
IP : 202.29.178.210
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.ย. 2559,15:58 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: