ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์
โพสโดย
ครูสาว
ชื่อผลงาน            รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  นาฏยประดิษฐ์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ผู้เสนอผลงาน    วิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
ปีที่เสนอผลงาน  พ.ศ. 2556
บทคัดย่อ
                              รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  นาฏยประดิษฐ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์
(1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาฏยประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       
                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านนาทวี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
จำนวน 43 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย
1) เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรูที่ 1  นาฏยประดิษฐ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม ประกอบด้วย  เล่มที่ 1  ภาษาท่าเลียนแบบการเคลื่อนไหว เล่มที่ 2  
นาฏยศัพท์พื้นฐาน  เล่มที่ 3  ภาษาท่า  เล่มที่ 4  ระบำน้อมนำคำพ่อสอน 
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบการจัดอันดับคุณภาพชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
3)  แบบสอบถามความพึงพอใจกำหนดรูปแบบสอบถามเป็นข้อคำถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า จำนวน
10 ข้อ   
ผลการศึกษาพบว่า
                1. เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  นาฏยประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               สาระนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา                    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.19/83.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
                3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน                 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  โรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
โพสโดย : ครูสาว
IP : 171.7.249.209
โพสเมื่อวันที่ : 01 ส.ค. 2558,19:56 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: