ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย"
โครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย อนาคตการเรียนรู้อยู่ใน TABLET [OTPC]


ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child : OTPC project) ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงกลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สำคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการสร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาล ตามที่ได้แถลงต่อ รัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 มุ่งเน้นที่จะใช้แท็บเล็ตส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ โดยที่นโยบายของการปฏิบัติกับนักเรียนช่วงแรก ในปีการศึกษา 2555 ตามโครงการ One Tablet PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 539,466 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องที่สำคัญของการนำสื่อแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้

otpcprojectแท็บเล็ตในโครงการนี้ เป็น Android OS เวอร์ชัน 4.0.3 อินเตอร์เฟซภายในไม่ได้แตกต่างจาก Android OS 4.0.3 ของค่ายอื่นๆ แน่นอนว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้ต้องมอบให้เด็กๆ ใช้งานเพื่อการศึกษา จึงต้องมีการควบคุมการเข้าใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ในแท็บเล็ตจะไม่มี Android Market เด็กๆ จึงไม่สามารถหาดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเองได้ และหากในอนาคตจะต้องมีการติดตั้งแอพพลิเคชัน หรือสื่อการเรียนการสอนใดๆ เพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่ หรือครูผู้ดูแล ก็จะเป็นผู้ติดตั้งให้เอง
               
สำหรับแอพพลิเคชันการเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในแท็บเล็ต ของโครงการ OTPC มีอยู่ด้วยกันหลายแอพพลิเคชัน แต่แอพพลิเคชันที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ แอพพลิเคชันที่ชื่อว่า “LSystem” หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ Learning System เมื่อเข้ามาแล้วภายในจะแบ่งเป็นเมนูหลักๆ ด้วยกัน 4 เมนู คือ บทเรียน, หนังสือ, มัลติมีเดีย และ แอพพลิเคชัน

otpcappหน้าเมนูหลักในแอพพลิเคชัน LSystem

เมนูที่หนึ่ง เมนูบทเรียน จะแบ่งเป็นบทเรียนออฟไลน์ กับบทเรียนออนไลน์ ความแตกต่างของทั้งสองบทเรียนนี้ก็ตามชื่อเลย บทเรียนออนไลน์ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนถึงจะใช้ได้ ส่วนบทเรียนออฟไลน์เป็นบนเรียนที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องแท็บเล็ต แม้ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้ โดยในบทเรียนแบบออฟไลน์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือเนื้อหาของเทอมที่1 และเนื้อหาของเทอมที่ 2

เมนูที่สอง เมนูหนังสือ เมนูนี้จะมีหนังสือเรียนของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นหนังสือแบบ E-book ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .pdf

เมนูที่สาม เมนูมัลติมีเดีย เมนูนี้จะเป็นเมนูที่เป็นสื่อความบันเทิง เช่นวิดีโอ และเพลง ที่สอดแทรกความรู้ แนวคิดต่างๆ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ด้านในจะมีเมนูย่อยอยู่ด้วยกันสองเมนูคือ “ในหลวงของเรา” และ “ฟังเพลงทั่วไป” เมนูย่อยแรกเป็นเมนูที่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็มีทั้งของสำนักราชเลขาธิการ, ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนเมนูย่อยที่สอง เป็นเมนูที่รวบรวมเพลง และวิดีโอคลิปที่เด็กควรรู้จัก เช่น เพลงชาติไทย, เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น

เมนูที่สี่ เมนูแอพพลิเคชัน ภายในจะมีเมนูย่อยสามเมนู แบ่งเป็น เมนูย่อยแบบฝึกหัดคลังข้อสอบ ซึ่งก็มีทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์, เว็บไซต์เกี่ยวกับ OTPC และ ความรู้เพิ่มเติมศาสนา สิ่งที่น่าประทับใจเลยคือข้อสอบแบบออฟไลน์ที่ทำออกมาค่อนข้างดี มีการให้คำอธิบาย พร้อมเฉลยในตัว

นอกจากแอพพลิเคชัน LSystem แล้ว ยังมีแอพพลิเคชันที่น่าสนใจอีกแอพพลิเคชันหนึ่ง คือแอพพลิเคชัน “คัดลายมือ” ซึ่งถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ความพิเศษของแอพพลิเคชันนี้นอกจากการคัดลายมือแล้ว ยังมีฟังก์ชันในการบันทึกการลากเส้นของผู้เขียน มีเสียงบอกว่าผู้เขียนกำลังเขียนตัวอักษรอะไรอยู่ แอพพลิเคชันนี้จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้พยัญชนะไทยได้อย่างง่ายดาย
               
แม้ว่าแท็บเล็ตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะต่างๆ แก่เด็ก แต่ทว่าก็ควรอยู่ในการควบคุม ดูแลของครู และผู้ปกครอง เพราะแท็บเล็ตถือเป็นสิ่งเร้าอย่างหนึ่ง ดังนั้นครู และผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจวิถีชีวิตของเด็กสมัยใหม่ ที่ต้องเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีรอบตัว และจะดีอย่างยิ่งหากผู้ปกครองคอยอัพเดทข่าวสาร และเทคโนโลยีบ้าง เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้เข้าใจเด็กในยุคใหม่มากขึ้น

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย : [http://www.otpc.in.th]
โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต : [http://www.otpcappcon.com]