ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา และการ

แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา และการสอนเรื่องอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา


ประเทศสมาชิกอาเซียน จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไนเวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

asean-learning
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

ขอขอบคุณ คณะทำงาน สถาบันทางการศึกษา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอาเซียนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล ทำให้การจัดทำเอกสารเล่มนี้มีความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หนังสือ มี 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 บทนำ
         ความสำคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 2 คุณลักษณะเด็กไทยและตัวชี้วัดความสำเร็จ
          คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ
          ตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน
          ตัวชี้วัดคุณภาพครู
          ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหาร

ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
          ลักษณะการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
          1. การจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
          2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
          3. การจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
          4. การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          5. การจัดเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นกิจกรรมในสถานศึกษา

ตอนที่ 4 แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
          แนวทางการวัดและประเมินผล
          วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
          วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลด : [เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา]
ดาวน์โหลด : [เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา]