ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารบ้านนาทวี ปี 2564
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 1
วันที่ 11 มกราคม 2564 นางจุรารัตน์ สุวรรณตานนท์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี มอบเกียรติบัตร 'เด็กดีศรีสงขลา' พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมกันแจกของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความสุขเป็นขวัญและกำลังใจ แก่อนาคตของชาติต่อไป
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 2
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 3
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. น.ส.ทิมาพร ทองไฝ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธาณสุขอำเภอนาทวี มาให้ความรู้ คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิดแก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 4
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น โอกาสวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้านนาทวี โดยมีนายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีบุคลากรครูได้รับรางวัลดังนี้ นางสาววาสนา เทพจาย ได้รับรางวัลครูดีเด่น และนายเขมภัทร์ พรหมภัณฑ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 5
วันที่ 22 มกราคม 2564 กลุ่มงานด้านทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถนาทวีได้มาให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีได้มีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง