ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
ด้านครูและบุคลากร
1.  นายสมชัย อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับรางวัลจากสำนักงาน คปต. ส่วนหน้า หนึ่งโครงการหนึ่งคนดี ศรีทักษิณ ปี 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2563  จากพลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้อำนวยการขับเคลื่อนชมรมสรรหาคนดีศรีทักษิณ
2. 
นายภานุกร  นิ่มดวง ได้รับรางวัล "ครูขวัญศิษย์"  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  วันที่ 16 ตุลาคม 2562
3.  
นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี”  จากคุรุสภา  วันที่ 17 มกราคม 2563
4.  
นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูดีเด่น  ศูนย์เครือข่ายอำเภอนาทวี
5.  
นางสาวการีมะห์ มอลอ  ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
6.  
นางสาวอาอีฉ๊ะ ส่งตอน  ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
7.  
นางสาวพรทิพา ชาลีผล  ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
 

ด้านนักเรียน
          1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69  ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 6 - 8  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563”  จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง             จำนวน 13 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญเงิน              จำนวน 2 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง        จำนวน 2 กิจกรรม

และเข้าร่วม จำนวน 2 กิจกรรม
รายชื่อกิจกรรมและนักเรียน  อันดับที่ 1-3  ระดับชาติ
อันดับที่ 1  ชนะเลิศ  มี 2 กิจกรรม  ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3  มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กชายชวพฤฒ  สวนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์   แก้วจุลกาญจน์
3. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
4. เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  มากอ้น
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
          กิจกรรมที่ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6  มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ
2. เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
3. เด็กชายพันธ์รักษ์  หอมอุทัย
อันดับที่ 2  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  มี 3 กิจกรรม  ดังนี้
         
กิจกรรมที่ 1  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6  มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
2. เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
          กิจกรรมที่ 2  การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ
2. เด็กหญิงฐิติมา  แก่นเพชร
3. เด็กหญิงปณิตา  รัตนเสถียร
4. เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
5. เด็กชายวชิรพงศ์  วงศ์บัณฑิต
          กิจกรรมที่ 3  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6  มีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์
          2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 13-15  พฤศจิกายน  2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง             จำนวน 55 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญเงิน              จำนวน 8 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง        จำนวน 4 กิจกรรม

          3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีได้เข้าร่วมอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ สสวท. รอบแรก ประจำปี 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี  มีนักเรียนสอบผ่านรอบแรกและได้รับคัดเลือกเข้าสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน  2562  ดังนี้
-  รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 2 คน ดังนี้
                             1.  เด็กชายชยางกูร  มิ่งมาก       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
                             2.  เด็กหญิงพรลภัส  ยกฉวี        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 2 คน ดังนี้
                             1.  เด็กชายชยางกูร  มิ่งมาก       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
                             2.  เด็กหญิงสิริกร  เอียดนุสรณ์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

          4. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี มีผลการสอบสรุปได้ดังนี้
          4.1 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563  วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  จำนวน 10 คน  แบ่งเป็น
เหรียญทอง       จำนวน  1 คน
เหรียญเงิน        จำนวน  3 คน
เหรียญทองแดง  จำนวน  6 คน
 
และนักเรียนที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินจะได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ  มีจำนวน 4 คน  ดังนี้
1.  เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม                  ได้รับเหรียญทอง
2.  เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา                ได้รับเหรียญเงิน
3.  เด็กชายจักรภัทร  ประคองศิลป์          ได้รับเหรียญเงิน
4.  เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา               ได้รับเหรียญเงิน
          4.2 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563  วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  จำนวน 48 คน  แบ่งเป็น
เหรียญทอง       จำนวน  10 คน
เหรียญเงิน        จำนวน  14 คน
เหรียญทองแดง  จำนวน  24 คน
 
และนักเรียนที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินจะได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ  มีจำนวน 24 คน  ดังนี้
1.  เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเพ็ง              ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2.  เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยแพทย์          ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3.  เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา               ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4.  เด็กชายธราธิป  มันทะติ                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
5.  เด็กหญิงปุณยาพร  รุจิวรรณศรี           ได้รับรางวัลเหรียญทอง
6.  เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
7.  เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง               ได้รับรางวัลเหรียญทอง
8.  เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี                ได้รับรางวัลเหรียญทอง
9.  เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก                ได้รับรางวัลเหรียญทอง
10.  เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว         ได้รับรางวัลเหรียญทอง
11.  เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์           ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
12.  เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย           ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
13.  เด็กชายจิร  บุรณนานนท์               ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
14.  เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์                ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
15.  เด็กชายธนาณัติ  ชูมณี                  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
16.  เด็กหญิงน้ำทิพย์  เชษฐวรรณสิทธิ์      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
17.  เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม           ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
18.  เด็กหญิงนูรอัยนี  เเสงกระจาย         ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
19.  เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน           ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
20.  เด็กชายปัณวิชญ์  หนูเพชร              ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
21.  เด็กหญิงพจณีย์  อัครพงศ์               ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
22.  เด็กหญิงรุจิราพร  สุขปักษา             ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
23.  เด็กชายวีรภัทร  แก้วประสิทธิ์           ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
24.  เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน            ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

          5.  เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนาและเด็กหญิงลักษิกา คงเพ็ชร ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน เปิดบ้านวิชาการ ม.ว. Open House 2020 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
          6.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 43 คน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562
          7.  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562
          8.  นักเรียน จำนวน 10 คน ร่วม Workshop สร้างสรรค์ผลงาน และร่วมแสดงผลงานนิทรรศการความดีความงาม ตุลามหาราชรำลึก เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของสองมหาราชกษัตริย์ไทย ณ artmill artcenter songkhla หอศิลป์สงขลา วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,300 บาท
          9.  นักเรียนได้รับรางวัลพิเศษ จากการประกวดวาดภาพ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse     อะวอร์ด ครั้งที่ 14 จำนวน 2 คน ได้รับเกียรติบัตร ของรางวัลและทุนการศึกษา 4,000 บาท และ 2,000 บาท รางวัลส่งเสริมจินตนาการ  จำนวน 6 คน ได้รับเกียรติบัตร และของรางวัล จัดโดยบริษัทนานมี จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2562
          10.  นักเรียนได้รับรางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดภาพจิตรกรรม "ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา" ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 พฤษจิกายน 2562
          11.  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันวาดภาพในสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “สวนสวยด้วยมือฉัน” ครั้งที่ 25 รับถ้วยรางวัล จากสโมสรไลออนส์ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท จัดโดย สโสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสุราษฏรพิทยา จังหวัดสุราษฏรธานี
          12.  นักเรียนได้รับรางวัล Young Arttist Recognition Prize Under 9 years old ในการประกวดศิลปกรรมเด็กระดับโลก PMAC WORLD ART CONTEST 2020: Painting & Drawing รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และเกียรติบัตรนักเรียน เข้านร่วมการประกวด จำนวน 13 คน จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12 ธันวาคม 2562
          13.  นักเรียนผ่านรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค สู่รอบชิงชนเลิศระดับประเทศ การแข่งขันวาดภาพ  โครงการ SCB "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ครั้งที่ 14 รอบภูมิภาค คัดเลือก 5 ทีม จาก ทั้งหมด 40 ทีม จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
          14.  นักเรียนได้รับรางวัลจาการเข่าร่วมการแข่งขันวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “สวนสวยด้วยมือฉัน” เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุมารี ระดับประเทศของสโมสรไลออนส์สากล ภาคราม 310 ประเทศไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
          -  รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุมารี พร้อม เหรียญรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
          -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากสโมสรไลออนส์ พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,500 บาท 
          15.  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ท่านนิพนธ์  บุญญามณี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000บาท  รางวัลดาวซัลโว : ด.ช.อริสมัน  อาแว  รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม : ด.ช.ธนวัฒน์ ยิ้มเซ่ง จากการเข้าร่วมแข่งขัน มหาวชิราวุธ อะคาเดมีคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ
          16.  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพ "วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก" รอบชิงชนะเลิศภาคใต้ โครงการสังคมหัวแข็งปีที่ 4 ของบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
          -  รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 20,000 บาท  หมวกกันน็อกสำหรับนักเรียน 5 ใบ สำหรับโรงเรียน 5 ใบ
          -  รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรทุนการศึกษา 5,000 บาท หมวกกันน็อกสำหรับนักเรียน 5 ใบ สำหรับโรงเรียน 5 ใบ
          -  รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรทุนการศึกษา 3,000 บาท  หมวกกันน็อกสำหรับนักเรียน 5 ใบ สำหรับโรงเรียน 5 ใบ
          -  รางวัลผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คน รับเกียรติบัตรทุนการศึกษาคนละ 2,000บาท หมวกกันน็อกคนละ 1 ใบหมวกกันน็อก ทั้งของนักเรียน และโรงเรียนรวม 38 ใบ
          17.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาทวี สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2563  จำนวน 247 คน  ในโครงการพิเศษต่าง ๆ และได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนี้
  

ที่ โรงเรียน จำนวน
1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ร.ร.นาทวีวิทยาคม
-  SMA
-  MEP
-  สานฝันการกีฬา
 
33
15
13
2 โครงการห้องเรียนพิเศษ ร.ร.มหาวชิราวุธ
-  SMA
-  EGL
-  ดนตรี
 
2
1
2
3 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA ร.ร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
1
4 โครงการพิเศษ MEP ร.ร.วรนารีเฉลิม 1
5 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 14
6 โรงเรียน อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์ 15
7 โครงการพิเศษ SMA ร.ร.ระโนดวิทยา 1
8 โรงเรียนดาวนายร้อย 2
รวม 100