ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562