ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสถานศึกษา
1. วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในนามตัวแทนประเทศไทย ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ปลาปั่นพลังงานด้วยมือหุ่นยนต์ม้าวิ่งผลัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่าฟรีสไตส์
2. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 5 ขึ้นไป ประจำปี 2561 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้านครูและบุคลากร
1. นางชุติมา เพชรหนู ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
2. นางชุติมา เพชรหนู ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับจังหวัด จากคุรุสภา
3. นางพงษ์จันทร์ ปานพรหม ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทครูผู้เสียสละด้านการศึกษา โครงการรางวัล “พระพฤหัสบดี..ครูดีของ..สกสค.” ประจำปี พ.ศ.2561 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. นายภานุกร นิ่มดวง ได้รับรางวัล “เจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 จากศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
5. รางวัลเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ
(1)  นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
(2)  นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
(3)  นางปรีดา  ศรีถกล
(4)  นายธีระศักดิ์  อร่ามเรือง
(5)  นายพงศ์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์
(6)  นางปาณิสรา  คงเพชร
6. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมนักเรียน
(1)  นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
(2)  นางสุธาสินี  มากละม้าย
(3)  นางจตุพร  ขวัญแก้ว
(4)  นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
(5)  นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
(6)  นางพูนศรี  แก้วสุก
(7)  นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
(8)  นายพงศ์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์
(9)  นางปาณิสรา  คงเพชร
(10)  นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
7. ครูดีเด่น  ศูนย์เครือข่ายอำเภอนาทวี
(1)  นางอุมาวัลย์  อ่อนคล้าย
(2)  นางวนิดา  เกื้อเพชร
(3)  นางสาวนิชาภา เชื้อขำ

ด้านนักเรียน
          1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562” จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง             จำนวน 17 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญเงิน              จำนวน 8 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง        จำนวน 1 กิจกรรม
          2. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จำนวน 76 กิจกรรม จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง             จำนวน 56 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญเงิน              จำนวน 14 กิจกรรม
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง        จำนวน 5 กิจกรรม
และเข้าร่วม จำนวน 1 กิจกรรม
          3. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีได้เข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ สสวท. รอบแรก ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี  มีนักเรียนสอบผ่านรอบแรกในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์ และ เด็กชายรชานนท์ ขุนเจริญ
          4. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี มีผลการสอบสรุปได้ดังนี้
                    4.1 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ         ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                    4.2 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์               รางวัลเหรียญทอง
เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์                     รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์            รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์              รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายพีรพัฒน์  ดําโอ                       รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงเพราพิลาศ  จันหุณี                 รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง                      รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายวทัญญู  แก้วทอง                     รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร                    รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค                 รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ               รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์                  รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายธิปก  ตั้งฐิติกิตติ์                      รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายพีรณัฐ  ยอดชัย                      รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายภัคภณ  เลนุกูล                      รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงสุทัศนีย์  ชูแก้ว                      รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายอัมรินทร์  อินทเร่                    รางวัลเหรียญทองแดง
          5. แข่งขันทักษะในงาน ม.ว.Open House 2019 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
2. เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
          6.  แข่งขันทักษะในงาน เปิดประตูสู่ ญ.ว. (Open House 2018)  การนำเสนอผลงานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน วันพุธที่ 7 กมุภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
2. เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
          7. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 43 คน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลา ประจำปี 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
          8. นักเรียนทำข้อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 สามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน
1. เด็กชายพศวีร์ แก้วทัศน์
2. เด็กชายรชานนท์ ขุนเจริญ
          9. เด็กหญิงกชกร เกื้อสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนจังหวัดสงขลาเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          10. เด็กชายดรัณภพ  คงแก้ว , เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมณี , เด็กชายกรชวัล  ไกรแก้ว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Penalty และรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Sheepdog  ในการแข่งขันแข่งขันหุ่นยนต์รายการ TRTC 2019 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 2019 ณ กรุงเทพมหานคร  
          11. นักเรียนได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร โครงการประกวดวาดภาพ แม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ของบริษัทหาดทิพย์  จำกัด (มหาชน)
                    7.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 7,000 บาท
                    7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
          12. นักเรียนผ่านรอบคัดเลือกอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ รอบภูมิภาค ประจำปี 2561 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
          13. นักเรียนได้รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร  รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,500 บาท
          14. นักเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของกลุ่มบริษัท นานมี Horse อะวอร์ท ครั้งที่ 13  จำนวน 2 คน

          15. นักเรียนได้รับโล่รางวัล ชมเชย และเกียรติบัตร จากการส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และผลงานจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทย 1 ใน 12 ผลงานของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด "2020 COLGATE MY BRIGHT SMILE GLOBAL ART CONTEST" ชิงเงินรางวัล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด 4 คน
          16. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี TOYOTA Dream Car Art Contest 2018 รถยนต์ในฝัน  ของ บริษัท โตโยต้าสงขลา หาดใหญ่ใน
                    16.1 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9-11 ปี ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
16.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
                    16.3 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12-15 ปี ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท    

          17. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รอบชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561      ณ หอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
          18. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาทวี สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2562  จำนวน 247 คน  ในโครงการพิเศษต่าง ๆ และได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนี้
ที่ โรงเรียน จำนวน
1 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา 176
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3
3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา 5
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา 13
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3
6 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา 6
7 โรงเรียนบ้านนาปรัง อ.นาทวี จ.สงขล 2
8 โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา 1
9 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ.จะนะ จ.สงขลา 1
10 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน อ.นาทวี จ.สงขลา 1
11 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา 4
12 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ อ.นาทวี จ.สงขลา 5
13 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  อ.จะนะ จ.สงขลา 1
14 โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อ.นาทวี  จ.สงขลา 2
15 โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.สงขลา 4
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43  อ.นาทวี จ.สงขลา 2
17 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1
18 โรงเรียนอักษรศิริ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3
19 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 3
20 โรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา 1
21 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1
22 โรงเรียนเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 1
24 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1
25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1
27 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง 1
28 โรงเรียนบ้านบึงโน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 1
29 โรงเรียนเทศบาล 5 เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1
30 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เขตบางแค กรุงเทพฯ 1
รวม 247