ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสถานศึกษา
          1.  รางวัล “Best Practice” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SHOOL) ในระดับภูมิภาค โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน  ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560”

          2.  รางวัลชนะเลิศ “The best of Primary  of Thailand Manual Regional  Robotic Games 2018 ” ทีม A และ “The best of Primary  of Thailand Manual Regional  Robotic Games 2018”  ทีม B  จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Ant @ South Games  ณ ประเทศมาเลเซีย
          3.  รางวัลการจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ประจำปี 2560 

ด้านครูและบุคลากร

          1.  นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคุรุสดุดี
          2.  นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีชายขอบ
          3.  นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
          4.  นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี
          5.  นางสุธาสินี  มากละม้าย  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นภาษาไทยระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี
          6.  นายอุดมรัตน์  พรมภักดี  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นคณิตศาสตร์ระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี
          7.  นางปฏิมา  เรืองอร่าม ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี
          8.  นายนิภาส  ยอสม  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสุขศึกษาและพลศึกษาระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี
          9.  นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี
          10.  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย  ได้แก่  นายปรีชา ไชยสาลี
          11.  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย  ได้แก่    นางธนพร ขาวเนียม และ นางนัฐติยา  ทวีวัฒนา

 ด้านนักเรียน

          1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
          1.1 เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
                   1. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบรรเทิง
                    2. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ทองขวัญ
2. เด็กชายติณณภพ  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  ฤทธิ์มาก
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จุณรัตน์
5. เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข
                    3. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 ได้แก่ 
1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย
                    4. กิจกรรมระบำมาตรฐาน ป.1-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ง่วนเส็ง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
3. เด็กหญิงชลกานต์  ธนภัทร
4. เด็กหญิงนาตาชา  แซ่แท่น
5. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล
6. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
                    5. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ทองเพ็งสว่างศรี
4. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
5. เด็กหญิงเวธิตา  โทวิยะพันธ์
          1.2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
                    1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 7 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วขาว
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี
3. เด็กชายสันติราษฎร์  อุบลจินดา
                    2. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 ได้แก่ 
1. เด็กชายกฤติธี  ราชหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
3. เด็กชายสุรนันท์  พรหมราช
          2. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  จำนวน 21 กิจกรรม จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
          ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง          จำนวน 17 กิจกรรม
          ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           จำนวน 3 กิจกรรม
          3. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จำนวน 70 กิจกรรม จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง          จำนวน 57 กิจกรรม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           จำนวน 7 กิจกรรม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง      จำนวน 4 กิจกรรม
และเข้าร่วม จำนวน 2 กิจกรรม

          4. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีได้เข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ สสวท. รอบแรก ประจำปี 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี  มีนักเรียนสอบผ่านรอบแรกในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 จำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์
          5. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี มีผลการสอบสรุปได้ดังนี้
                    5.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง             จำนวน  2  รางวัล
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน              จำนวน  4  รางวัล
และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง    จำนวน  12  รางวัล
รวม     จำนวน  18  รางวัล
                    5.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง             จำนวน  3  รางวัล
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน              จำนวน  13  รางวัล
และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง    จำนวน  22  รางวัล
รวม     จำนวน  38  รางวัล
          6. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 43 คน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลา ประจำปี 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
          7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาทวี สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2561  จำนวน 57 คน  ในโครงการพิเศษต่าง ๆ และได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนี้
          (1)  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  จ.นครศรีธรรมราช       จำนวน 1 คน

          (2)  โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์  จ.สงขลา                      จำนวน 2 คน
          (3)  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กรุงเทพฯ            จำนวน 1 คน
          (4)  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  จ.สงขลา                    จำนวน 2 คน

          (5)  โรงเรียนวรนารีเฉลิม (EP)  จ.สงขลา                       จำนวน 2 คน
          (6)  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (MEP)  จ.สงขลา                  จำนวน 23 คน
          (7)  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (SMA)  จ.สงขลา                  จำนวน 36 คน
          (8)  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ (SMT)  จ.สงขลา                 จำนวน 5 คน
          (9)  สานฝัน วิทย์-กีฬา  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา     จำนวน 1 คน
          (10)  โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.พัทลุง                      จำนวน 2 คน