ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสถานศึกษา
1. ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2. ได้รับเกียรติบัตร จากการประกวด Best Practice อาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระดับดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
3. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม จากการประกวด Best Practice โรงเรียนในฝัน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ด้านครูและบุคลากร
1.  นายภานุกร  นิ่มดวง  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้เสียสละ สกสค.
2.  นางชุติมา เพชรหนู  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้เสียสละ สกสค.
3.  นางทิวาพร  คงบ้านควน  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.  นางทิวาพร  คงบ้านควน  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.  นายภานุกร  นิ่มดวง  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6.  นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.  นายปรีชา  ไชยสาลี  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเครือข่ายอำเภอนาทวี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8.  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย  ได้แก่  นายธีระศักดิ์ อร่ามเรือง
9.  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย  ได้แก่    นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์

ด้านนักเรียน
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559”
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
1.1 เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
                   1. กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6  ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วดำ
2. เด็กชายเอกชาติ  กาละพันธ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีทันต์
                   2. กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 
1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์
3. กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ป.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 
1. เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข 
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิจิตร 
3. เด็กชายพงษ์พนัส  แดงแก้ว 
4. เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วอ่อน 
5. เด็กหญิงแพรวา  แก้วเพ็ชร์
4. กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 
1. เด็กหญิงพิยดา  หัสชัย
5. กิจกรรมระบำมาตรฐาน ป.1-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 
1. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชรนิล 
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย 
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี 
4. เด็กหญิงธัญกร  อะสัน 
5. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี 
6. เด็กหญิงรักษิตา  ณ สงขลา 
7. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง 
8. เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชื้อ
6. กิจกรรมการแสดงตลก ป.1-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 
1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์ไข่ 
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็ชร์จันทร์ 
3. เด็กชายพงศธร  ง่วนเส็ง 
4. เด็กชายพรรษชล  ศรีสวัสดิ์ 
5. เด็กชายสุธนร์  สุวรรณฤทธิ์
1.2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ 
1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วโชติรุ่ง 
2. เด็กชายเอกชัย  พรหมทอง 
3. เด็กหญิงกิรณา  มิกาศ
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดระนอง” ระหว่างวันที่ 21-23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 29 กิจกรรม ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18-23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  ณ จังหวัดระนอง จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง          จำนวน 20 กิจกรรม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           จำนวน 4 กิจกรรม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง      จำนวน 5 กิจกรรม
          ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนในภาคใต้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ได้รับรางวัลเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จำนวน 70 กิจกรรม จากการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันดังนี้
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง          จำนวน 57 กิจกรรม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           จำนวน 7 กิจกรรม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง      จำนวน 4 กิจกรรม
และเข้าร่วม จำนวน 2 กิจกรรม
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี มีผลการสอบแข่งขันสรุปได้ดังนี้
4.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
4.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน และ 17 เหรียญทองแดง
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบสอง ระดับประเทศ  มีผลการสอบแข่งขันสรุปได้ดังนี้
5.1 เด็กชายธรา  วรานุเศรษฐุ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 57  วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
5.2 เด็กชายธนศักดิ์  ชนม์เรืองฉาย  ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
6. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 43 คน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลา ประจำปี 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาทวี สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2560  จำนวน 57 คน  ในโครงการพิเศษต่าง ๆ และได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนี้
6.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย                        จำนวน 2 คน
6.2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา      จำนวน 1 คน
6.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ                              จำนวน 3 คน
6.4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม                               จำนวน 2 คน
6.5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์                             จำนวน 1 คน
6.6 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม                            จำนวน 40 คน
6.7 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์                           จำนวน 3 คน
6.8  โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์                        จำนวน 1 คน
6.9  โรงเรียนดาวนายร้อย                             จำนวน 1 คน
6.10 โรงเรียนแสงทองวิทยา                           จำนวน 1 คน
6.11 โรงเรียน อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์              จำนวน 2 คน
8. นักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี  ในโครงการเอกเขนกระบายสี ครั้งที่13 ภายใต้แนวคิด“การละเล่นพื้นบ้านของไทย”  เมื่อวันเสาร์  ที่ 25  มิถุนายน  2559  ณ  ลานอเนกประสงค์  ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา นั้น ผลการแข่งขันดังนี้
          ระดับชั้น ป.1-31
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษาเป็นเงิน 3,000 บาท
1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท
2. เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา เป็นเงิน 1,000 บาท
3. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
9. ผลงานนักเรียนได้คัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  ได้แก่ ผลงานของเด็กชายธาม  จุลรัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
10. ผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “ภาคใต้กับวัฒนธรรมอาเซียน” เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2559  ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา  ผลงานนักเรียนได้คัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน  4  ชิ้นงาน  ได้แก่ ผลงานของ
                   1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน 2 ชิ้นงาน
                   2. เด็กหญิงดลยานี  ปลอดแก้ว              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศวตมณี               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
11. เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานภาพวาดใน “โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2559 ของกองทัพบก
                   1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศวตมณี               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
3. เด็กหญิงชนาภา  ช่อเรืองศักดิ์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
4. เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
5. เด็กชายณรงค์พล  แซลิ่ม                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
12. นักเรียนเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “เพียงพอ พอเพียง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย” ในวันเสาร์ ที่ 30  กรกฎาคม  2559  ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
- ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ผลงานของ
                   1. เด็กชายกวินภพ  ยอโง้ว                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
                   2. เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
                   3. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
                   4. เด็กชายจิตติพัฒน์  ตุ้ยนะ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
- ผลงานได้คัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ ได้แก่  ผลงานของ
                   1.  เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
                   2. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   3. เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   4. เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
- ผลงานได้คัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ ได้แก่  ผลงานของ
        1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล่งสีสัน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
        2. เด็กหญิงปุณณิชา  ทองแจ่ม               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
        3. เด็กหญิงทักษพร  แก้วหนู                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
        4. เด็กหญิงรดามณี  พักตรงพันธานนท์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
13. ผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบลายเครื่องบิน Air Asia Paint Sky Junior” ระบายฝันกว้างไกล จินตนาการเด็กไทยเหินฟ้า ของสายการบินแอร์เอเชีย ร่วมกับ KidZania เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 6-9 ปี ของภาคใต้ ได้แก่  เด็กชายธาม  จุลรัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  รุ่นอายุ 6-9 ปี ของภาคใต้ ได้แก่  เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
14. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ รอบภูมิภาค ประจำปี 2559 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
จ.สุราษฏร์ธานี
            - ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้ 1 ใน 10 ทีม เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
                   1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
                   2. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   3. เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
                   4. เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
15. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2559 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร
                    1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
                   2. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   3. เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
                   4. เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
16. นักเรียนได้รับรางวัล จากโครงการประกวดภาพระบายสี ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “แต่งแต้มสีสันสานฝันเมืองไทย” ประจำปี 2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
                   1. เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
                   2. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   3. เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
17. นักเรียนเข้าร่วมแข่งวาดภาพระบายสี ชองบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด และสถาบันทักษิณคดีศึกษา สงขลา หัวข้อ “สร้างศิลป์ คำพ่อสอน” วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัด สงขลา
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
                   1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
                   2. เด็กชายธาม  จุลรัตน์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   3. เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
                   4. เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
          - ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
                   1. เด็กชายปภาวิขญ์  จันทร์อ่อน
                   2. เด็กชายธนพร  พรหมอ่อน
                   3. เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
                   4. เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร
          - ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
1. เด็กหญิงกิรติกรรณ  คงชูช่วย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
2. เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                   3. เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศวตมณี               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
18. นักเรียนเข้าร่วมแข่งวาดภาพระบายสีของบริษัท Siam Sempermed Corporation Limited
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภายใต้หัวข้อ “พระราชกรณียกิจอันงดงาม” วันที่ 10 มกราคม 2560 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 3,000 บาท
                   เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
          - ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 500 บาท
                   เด็กหญิง.ภคพร สถานสม                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
          19. โรงเรียนบ้านนาทวีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอำเภอนาทวี ประจำปี  2559  ได้รับรางวัล รวม  36 เหรียญ  โดยแบ่งเป็น  12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน  และ  7 เหรียญทองแดง  ได้รับถ้วยรางวัล  ดังนี้

  1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  รุ่นอายุไม่เกิน  6  ปี ชาย
  2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  รุ่นอายุไม่เกิน  8  ปี หญิง
  3. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม       รุ่นอายุไม่เกิน  8  ปี หญิง
20. โรงเรียนบ้านนาทวีได้เป็นตัวแทนเครือข่ายอำเภอนาทวี  เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา  สงขลาเกมส์  ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่  23-26  สิงหาคม 2559  ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้รับรางวัลดังนี้
  • การแข่งขันกรีฑา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  และ  4  เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาเปตองคูผสมชายหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง