ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย ท 1.1 การอ่าน ตอน 1 ครูบังอร สุไลมาน

ภาษาไทย ท 1.1 การอ่าน ตอน 2 ครูนันทกานต์ ทองสมจิตร

ภาษาไทย ท 2.1 การเขียน ตอน 1 ครูพัฒนา น้อยไพโรจน์


ภาษาไทย ท 2.1 การเขียน ตอน 2 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์

ภาษาไทย ท 3.1 การฟัง การดู และการพูด ครูเนาวรัตน์ จันทรมาลี

ภาษาไทย ท 4.1 หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 1 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์

ภาษาไทย ท 4.1 หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 2 ครูอุทุมพร ฤกษ์ดี

ภาษาไทย ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม ครูพิมจันทร์ พิมศรี