ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

ด้านโรงเรียน

     1. โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ประจำปี 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

     2. โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “วันพรุ่งนี้และสามัคคีชุมนุม” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558

     3. โรงเรียนบ้านนาทวีได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น Best Practice ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

ด้านครูและบุคลากร

     1. นายภานุกร นิ่มดวง ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี และได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2. นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับรางวัลครูดีเด่นของคุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     3. นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับรางวัลครูดีชายขอบ ประจำปี 2558 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

     4. ครูโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

          4.1 นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

          4.2 นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

          4.3 นายพงค์ศักด์ แก้วเพ็ชร์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          4.4 นางกฤตพร สุวรรณรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

          4.5 นางสาธิดา เพชรย้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     5. ข้าราชการครูและบุคลากรดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ประจำปี 2558 ได้แก่

          5.1 นายเฝด ดูล๊ะ

          5.2 นางสาววิพาภรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน

          5.3 นายแสง เอียดยอด

          5.4 นางจรรยาณี คงสว่าง

          5.5 นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์

          5.6 นายอุดมรัตน์ พรมภักดี

          5.7 นางสาวสายชล เหมเดโช

          5.8นางสาวกาญจนา ชนะชัย

     6.นายสมชัย อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13 เชิงประจักษ์

     7.ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย ได้แก่

          7.1 นายนิภาส ยอสม

          7.2 นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์

          7.3 นางสาวเสาวนีย์ คงยุนุ่ย

          7.4นางสาธิดา เพชรย้อย

          7.5 นางเจนติมา พรหมทอง

ด้านนักเรียน

     1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 กิจกรรม ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ได้แก่

          1.1 กิจกรรมระบำมาตรฐาน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2

               1. เด็กหญิงรวิสรา คงสง

               2. เด็กหญิงสิรินัสชนก พูลคำ

               3. เด็กหญิงชลิตา ไชยทอง

               4. เด็กหญิงปิ่นเพชร รัตนเสถียร

               5.เด็กหญิงรักษิตา ฤกษ์มงคล

               6.เด็กหญิงมนัสวี ทวีเมือง

               7. เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยเชื้อ

               8. เด็กหญิงอาฟาเดียร์ จินุ้ย

          1.2 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

               1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ทองไฝ

               2. เด็กหญิงณิชาภัทร์ ประกอบแก้ว

               3. เด็กหญิงวทันยา เกื้อสกุล

               4. เด็กหญิงพศิกา เอียดทอง

               5. เด็กหญิงเทวี พรหมอินทร์

          1.3 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติกได้รับรางวัลเหรียญทอง

               1. เด็กหญิงธยานี ปลอดแก้ว

     โรงเรียนบ้านนาทวีมีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 15 ของประเทศจากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 1,504 โรงเรียน ลำดับที่ 7 ของภาคใต้ ลำดับที่ 2 ของจังหวัดสงขลา และลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

     2. นักเรียน ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

          2.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน และ 26 เหรียญทองแดง

          2.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง

     3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 6ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา จำนวน 14 กิจกรรม ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 255ได้รับรางวัล 12 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวีได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนในภาคใต้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้รับรางวัลเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้

     4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ “เบญจรงค์ สงขลา 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2558 ผลการแข่งขันได้รับรางวัล 29 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และเข้าร่วม 2 กิจกรรม

     5. เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีขวัญ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     6. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน40 คน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลา ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

     7. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กชายธาม จุลรัตน์ และเด็กชายกันชัย คงแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ผลการทดสอบข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการทดสอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 100 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     8. เด็กชายธาม จุลรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ โตโยต้ารถยนต์ในฝันระดับภูมิภาค จากบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์หาดใหญ่

     9. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

          - เด็กชายธาม จุลรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

          - เด็กหญิงพิชญากร ทองไฝ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา

          - เด็กหญิงภาสิตา อ๋องแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่งคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา

          - เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีขวัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 กิจกรรม บรรยายธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษา

     10. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอำเภอนาทวี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี ได้รับรางวัลเหรียญรางวัลรวม 34 เหรียญ ดังนี้

          10.1 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชายได้รับเหรียญรางวัลรวม 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง

          10.2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายได้รับเหรียญรางวัลรวม 1เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

          10.3 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงได้รับเหรียญรางวัลรวม 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้

          10.4 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง

          10.5 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

     11. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญรางวัล ดังนี้

          11.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

          11.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

          11.3 รางวัลชนะเลิศวิ่ง 4 ×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

          11.4 รางวัลชนะเลิศวิ่ง4 ×200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

          11.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

          11.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง4 ×200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

     12. นักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน 20 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับอำเภอ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย

     13. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อำเภอนาทวี ประจำปี 2558 จำนวน 4 กิจกรรม คือ

          13.1 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          13.2 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          13.3 กิจกรรมการเล่านิทาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          13.4 กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง