ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสโดย
ครูโอม
ชื่อผลงาน              รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ          การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย     นางดารารัตน์  ดาวเรือง
ปีการศึกษา             2562
 
บทคัดย่อ
                   การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้กำหนดวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาทวี   อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา จำนวน 47 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่าง
                   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวน 5 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 19 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) ผลการศึกษาโดยสรุปเป็นดังนี้
                   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีประสิทธิภาพ 89.92/87.87 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา จำนวน 47 คน  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 32.34
                   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
โพสโดย : ครูโอม
IP : 171.7.238.176
โพสเมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2564,07:58 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: