ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสโดย
ครูโอม

ชื่อรายงาน                 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน
                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้เสนอ                       นางวนิดา  เกื้อเพชร
สถานศึกษา               โรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
ปีที่ทำการศึกษา         ปีการศึกษา  2563
 
บทคัดย่อ
 
               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ       เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน        บ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบ t-test for dependent   ผลการศึกษาพบว่า
             (1)  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.10/87.69 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
             (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญที่ .05
             (3)  ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.78 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
 

โพสโดย : ครูโอม
IP : 180.183.24.82
โพสเมื่อวันที่ : 05 พ.ค. 2564,11:44 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: