ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเขียนสะกดคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยนางจินตนา เหรียญไกร
โพสโดย
ครูโอม
ชื่อผลงาน  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเขียนสะกดคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา <br />
ชื่อผู้นำเสนอ  นางจินตนา   เหรียญไกร <br />
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย <br />
ปีการศึกษา  2562 <br />
บทคัดย่อ <br />
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ <br />
1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 <br />
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี<br />
3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ   การเขียนสะกดคำยาก<br />
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง<br />
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า<br />
1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 88.92/87.30<br />
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 19.13 ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้า<br />
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46<br />
โพสโดย : ครูโอม
IP : 1.0.131.172
โพสเมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2563,12:14 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ครูโอม
<strong>ชื่อผลงาน            </strong>รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเขียนสะกดคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา<br />
<strong>ชื่อผู้นำเสนอ        </strong>นางจินตนา   เหรียญไกร<br />
<strong>กลุ่มสาระการเรียนรู้        </strong>ภาษาไทย<br />
<strong>ปีการศึกษา           </strong>2562<br />
<strong>บทคัดย่อ</strong><br />
<strong>            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์</strong><br />
1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ   การเขียนสะกดคำยาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า<br />
1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทวี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 88.92/87.30<br />
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 19.13 ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้า<br />
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46<br />
 <br />
<br />
โพสโดย : ครูโอม
IP : 1.0.131.172
โพสเมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2563,12:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: