ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โพสโดย
ครกุ้ง
ชื่อผลงาน        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
                         ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 
ผู้ศึกษา           นางธนพร  ขาวเนียม ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา 2562
 
                                                                      บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
          ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.29/81.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 40.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

โพสโดย : ครกุ้ง
IP : 180.183.26.126
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2562,08:34 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: