ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ของครูศักดา วงศ์อิดริสกุล
โพสโดย
ครูโอม
หัวข้อ              เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รายงาน         นายศักดา    วงศ์อิดริสกุล
สังกัด               โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓
ปีการศึกษา      ๒๕๕๘
บทคัดย่อ
          การศึกษา  เรื่อง เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์

          ๑.  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘o/๘o  (E๑/E๒)
          ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี
          ๓.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี
ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี ปีการศึกษา๒๕๕๘ จำนวน ๒๖๕ คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๒ คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

          ๑.  กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
          ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชาพลศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
          ๓.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          ๔.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

          ๑.  กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบ้านนาทวี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สามารถคำนวณประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา โดยใช้เกณฑ์ ( E๑ / E๒ ) ๘๐/๘๐  มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๓ / ๘๖
          ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๒.๙๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑.๒๓ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ๒๔.๔๓ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑.๒๓
          ๓.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกรีฑา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาทวี  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๗๖
โพสโดย : ครูโอม
IP : 202.29.178.138
โพสเมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2559,15:29 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: