ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ของครูสุธาสินี มากละม้าย
โพสโดย
ครูโอม
หัวข้อ             แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ผู้รายงาน       นางสุธาสินี  มากละม้าย
สังกัด             โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ปีที่ศึกษา         2558
 
บทคัดย่อ
 
          การศึกษา เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  มีวัตถุประสงค์
            1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
            2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยวแม่ ก กา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
           3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยวิธีการสอนแบบเล่นปนเรียน
ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านนาทวี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  ห้อง 1/1 – 1/6  จำนวน 270 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 จำนวน 47 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
          1)  แบบฝึกพัฒนาทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
          2)  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
          1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กระบวนการ E1 มีค่าเท่ากับ 84.21 และผลลัพธ์ E2 มีค่าเท่ากับ 86.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
          2) สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 20.36 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ยเท่า 25.94 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียน (Post-test) โดยการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา สูงกว่ามีค่าพัฒนา เฉลี่ยเท่ากับ 5.58
          3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเดี่ยว แม่ ก กา โดยวิธีสอนแบบเล่นปนเรียน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27

โพสโดย : ครูโอม
IP : 202.29.178.138
โพสเมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2559,08:20 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: