ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสโดย
ครูโอม
ผู้รายงาน           นางสาววาสนา  เทพยจาย
ตำแหน่ง             ครู ชำนาญการ
สถานที่               โรงเรียนบ้านนาทวี ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 
บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์
   1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
   2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคูณ
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 49 คน  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านนาทวี   อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา สพป. สงขลา เขต 3 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
    การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้แบบแผนการการวิจัย One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกทักษะการคูณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test Dependent Simple ผลการศึกษาโดยสรุปเป็นดังนี้
      1.  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนจากการทำแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ คิดเป็นร้อยละ  81.97  และคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.47 แสดงว่าแบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.97/81.47
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนบ้านนาทวี จำนวน 49 คน  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนในระดับนัยสำคัญ ที่ระดับ .01
โพสโดย : ครูโอม
IP : 202.29.178.210
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.ย. 2559,15:55 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: