ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสโดย
ครูโอม
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง                            รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน                         นางสุพรรณิการ์   ทับถม
ปีที่ศึกษา                         ปีการศึกษา 2558

                      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านนาทวี  จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้รูปแบบทดลองกับนักเรียนกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียน– หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย      ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) และค่า t – test  (t – test Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.48/87.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.59   คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.09  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.33
3. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องขลุ่ยเพียงออพาเพลินใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54
โพสโดย : ครูโอม
IP : 203.114.112.205
โพสเมื่อวันที่ : 07 ก.ย. 2559,20:14 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: