ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 551
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 419
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 400
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 370
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 357
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 379
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 625
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 535
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 453
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1114
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 547
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 558
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 583
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 897
เอกกสารธุรการ
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 192
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 161
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 171
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 653
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Flickr 148
เอกสารการใช้งาน Google Docs 185
เอกสารการใช้งาน Slideshare 164
เอกสารการใช้งาน Youtube 173
เอกสารการใช้งาน Twitter 197
เอกสารการใช้งาน Facebook 209
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 233
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.72 MB 361
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 441
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 145
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 156
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 238
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 418
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. หลักสูตร Train the Trainer 168
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 156
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 165
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 148
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 307
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 304
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 174
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 246
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 192
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 173
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 220
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 240
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2353
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1348
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 650
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 418
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 628
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 404
ข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 200
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 173
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 159
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 153
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 162
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 294
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179 KB 99
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 218
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 242
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 808
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 1923
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 6140
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 3665
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 675
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 772
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 712
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 168
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 875
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 7863
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 406
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 756
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1172
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 550
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 646
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 705
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 440
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 776
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 680
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 668
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 935
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 497
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 900
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 443
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 993
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 866
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 788
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 566
SAR 59 อนุบาล
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.01 KB 56
ตอนที่ 3 พัฒนาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 44
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 40
วิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 45
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 50
ส่วนที่ 2 มฐ. 9-11 Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 45
ส่วนที่ 2 มฐ. 5-8 Word Document ขนาดไฟล์ 95.67 KB 41
ส่วนที่ 2 มฐ. 1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 50
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 41
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 69
SAR 59 ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 97
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 74
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 74
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 67
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 78
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 77
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 186.99 KB 87
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 90
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 73
ตัวอย่าง SAR
ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 26.7 KB 67
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 52
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.54 KB 62
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.45 KB 72
หลักสูตรสถานศึกษา 2560
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 60
ตัวอย่าง-คำอธิบายรายวิชาวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 45
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 88
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.06 KB 71
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 76
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 83
แบบวิเคราะห์ทำคำอธิบายรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.76 KB 88
ตัวชี้วัดชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.02 KB 72
โครงสร้าเวลาเรียนรายชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.24 KB 76
รวบรวมบางส่วนของคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 49
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ 39
Powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 68
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2560 เครดิต โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4 Word Document ขนาดไฟล์ 220.43 KB 70