ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 481
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 378
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 351
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 314
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 323
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 330
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 582
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 506
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 421
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1068
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 495
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 513
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 541
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 851
เอกกสารธุรการ
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 156
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 128
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 143
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 603
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Flickr 113
เอกสารการใช้งาน Google Docs 151
เอกสารการใช้งาน Slideshare 129
เอกสารการใช้งาน Youtube 135
เอกสารการใช้งาน Twitter 166
เอกสารการใช้งาน Facebook 177
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 195
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.72 MB 255
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 288
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 109
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 125
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 194
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 221
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. หลักสูตร Train the Trainer 136
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 127
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 129
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 124
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 252
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 249
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 144
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 206
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 155
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 146
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 169
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 197
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2319
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1307
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 616
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 389
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 549
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 373
ข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 159
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 139
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 123
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 123
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 142
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 260
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 187
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 211
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 763
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 1811
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 4933
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 3114
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 626
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 710
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 657
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 129
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 839
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 1961
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 380
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 698
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1119
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 456
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 583
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 672
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 395
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 732
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 621
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 605
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 900
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 469
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 850
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 415
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 953
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 792
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 744
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 529