ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 621
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 483
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 458
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 415
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 403
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 435
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 672
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 586
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 506
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1167
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 605
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 633
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 639
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 940
เอกกสารธุรการ
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 243
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 204
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 222
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 735
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Flickr 194
เอกสารการใช้งาน Google Docs 232
เอกสารการใช้งาน Slideshare 207
เอกสารการใช้งาน Youtube 225
เอกสารการใช้งาน Twitter 240
เอกสารการใช้งาน Facebook 316
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 295
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.72 MB 504
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1035
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 190
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 207
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 286
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 462
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. หลักสูตร Train the Trainer 215
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 202
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 214
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 195
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 357
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 357
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 221
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 299
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 234
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 223
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 273
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 284
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2407
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1397
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 698
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 477
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 673
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 453
ข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 244
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 212
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 189
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 184
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 192
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 346
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179 KB 208
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 251
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 284
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 856
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 1993
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 6615
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 4618
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 716
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 831
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 806
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 201
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 965
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 9505
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 438
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 798
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1223
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 669
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 688
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 759
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 502
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 808
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 798
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 720
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 981
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 527
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 931
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 475
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 1026
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 898
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 819
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 602
SAR 59 อนุบาล
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.01 KB 90
ตอนที่ 3 พัฒนาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 75
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 71
วิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 75
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 81
ส่วนที่ 2 มฐ. 9-11 Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 76
ส่วนที่ 2 มฐ. 5-8 Word Document ขนาดไฟล์ 95.67 KB 74
ส่วนที่ 2 มฐ. 1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 97
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 79
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 98
SAR 59 ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 135
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 112
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 113
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 105
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 114
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 115
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 186.99 KB 126
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 126
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 111
ตัวอย่าง SAR
ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 26.7 KB 112
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 89
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.54 KB 103
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.45 KB 109
หลักสูตรสถานศึกษา 2560
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 122
ตัวอย่าง-คำอธิบายรายวิชาวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 72
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 126
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.06 KB 99
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 155
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 116
แบบวิเคราะห์ทำคำอธิบายรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.76 KB 123
ตัวชี้วัดชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.02 KB 133
โครงสร้าเวลาเรียนรายชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.24 KB 111
รวบรวมบางส่วนของคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 78
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ 70
Powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 106
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2560 เครดิต โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4 Word Document ขนาดไฟล์ 220.43 KB 112
SAR 2561
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 23.01 KB 26
ส่วนที่ 4 จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 23.27 KB 25
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 27
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 199.48 KB 28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.29 KB 29