ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 617
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 478
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 451
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 411
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 401
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 430
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 670
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 583
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 503
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1164
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 600
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 627
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 636
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 937
เอกกสารธุรการ
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 240
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 201
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 219
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 718
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Flickr 191
เอกสารการใช้งาน Google Docs 230
เอกสารการใช้งาน Slideshare 204
เอกสารการใช้งาน Youtube 222
เอกสารการใช้งาน Twitter 238
เอกสารการใช้งาน Facebook 312
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 290
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.72 MB 490
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 958
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 188
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 203
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 284
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 460
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. หลักสูตร Train the Trainer 212
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 199
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 211
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 192
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 355
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 354
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 218
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 295
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 231
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 221
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 271
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 280
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2401
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1391
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 693
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 468
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 670
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 450
ข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 241
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 211
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 188
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 182
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 191
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 343
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179 KB 177
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 249
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 282
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 845
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 1987
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 6516
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 4550
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 714
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 823
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 799
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 198
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 961
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 9114
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 437
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 796
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1214
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 645
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 687
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 754
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 483
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 806
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 767
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 714
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 969
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 526
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 930
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 474
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 1023
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 895
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 817
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 600
SAR 59 อนุบาล
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.01 KB 89
ตอนที่ 3 พัฒนาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 73
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 70
วิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 74
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 80
ส่วนที่ 2 มฐ. 9-11 Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 74
ส่วนที่ 2 มฐ. 5-8 Word Document ขนาดไฟล์ 95.67 KB 72
ส่วนที่ 2 มฐ. 1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 92
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 75
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 97
SAR 59 ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 132
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 110
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 111
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 103
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 111
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 112
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 186.99 KB 125
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 125
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 109
ตัวอย่าง SAR
ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 26.7 KB 107
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 87
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.54 KB 99
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.45 KB 108
หลักสูตรสถานศึกษา 2560
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 117
ตัวอย่าง-คำอธิบายรายวิชาวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 71
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 124
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.06 KB 97
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 152
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 115
แบบวิเคราะห์ทำคำอธิบายรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.76 KB 120
ตัวชี้วัดชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.02 KB 115
โครงสร้าเวลาเรียนรายชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.24 KB 110
รวบรวมบางส่วนของคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 77
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ 67
Powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 101
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2560 เครดิต โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4 Word Document ขนาดไฟล์ 220.43 KB 109
SAR 2561
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 23.01 KB 24
ส่วนที่ 4 จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 23.27 KB 23
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 25
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 199.48 KB 26
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.29 KB 28