ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 544
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 413
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 394
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 365
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 354
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 372
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 621
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 532
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 449
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1110
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 540
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 553
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 580
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 893
เอกกสารธุรการ
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 189
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 158
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 167
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 646
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Flickr 145
เอกสารการใช้งาน Google Docs 180
เอกสารการใช้งาน Slideshare 160
เอกสารการใช้งาน Youtube 170
เอกสารการใช้งาน Twitter 194
เอกสารการใช้งาน Facebook 205
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 227
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.72 MB 354
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 421
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 142
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 152
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 234
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 408
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. หลักสูตร Train the Trainer 165
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 153
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 163
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 144
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 301
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 298
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 169
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 241
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 187
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 169
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 215
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 235
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2349
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1343
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 645
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 413
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 623
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 400
ข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 197
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 169
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 157
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 151
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 160
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 291
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179 KB 88
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 215
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 241
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 806
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 1917
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 5951
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 3508
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 673
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 768
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 710
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 165
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 872
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 6917
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 405
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 753
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1167
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 530
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 637
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 698
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 426
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 773
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 671
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 657
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 931
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 495
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 897
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 442
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 989
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 863
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 786
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 564
SAR 59 อนุบาล
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.01 KB 54
ตอนที่ 3 พัฒนาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 43
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 38
วิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 42
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 48
ส่วนที่ 2 มฐ. 9-11 Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 42
ส่วนที่ 2 มฐ. 5-8 Word Document ขนาดไฟล์ 95.67 KB 37
ส่วนที่ 2 มฐ. 1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 42
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 39
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 67
SAR 59 ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 93
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 73
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 72
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 64
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 75
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 74
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 186.99 KB 86
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 87
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 70
ตัวอย่าง SAR
ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 26.7 KB 65
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 51
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.54 KB 60
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.45 KB 70
หลักสูตรสถานศึกษา 2560
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 59
ตัวอย่าง-คำอธิบายรายวิชาวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 44
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 74
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.06 KB 71
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 76
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 79
แบบวิเคราะห์ทำคำอธิบายรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.76 KB 88
ตัวชี้วัดชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.02 KB 71
โครงสร้าเวลาเรียนรายชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.24 KB 75
รวบรวมบางส่วนของคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 46
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ 36
Powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 62
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2560 เครดิต โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4 Word Document ขนาดไฟล์ 220.43 KB 63