ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกกสารธุรการ
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 670
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 719
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 427
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 486
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Flickr 373
เอกสารการใช้งาน Google Docs 330
เอกสารการใช้งาน Slideshare 489
เอกสารการใช้งาน Youtube 639
เอกสารการใช้งาน Twitter 576
เอกสารการใช้งาน Facebook 723
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 593
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.72 MB 574
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 659
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 723
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 594
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 705
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 442
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. หลักสูตร Train the Trainer 504
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 580
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 701
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 527
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 667
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 541
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 695
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 329
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 366
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 386
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 684
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 547
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 662
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 663
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 698
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 745
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 518
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 453
ข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 727
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 743
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 580
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 737
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 751
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 710
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179 KB 381
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 742
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 466
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 412
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 771
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 452
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 768
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 525
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 375
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 542
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 728
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 479
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 345
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 657
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 430
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 585
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 744
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 744
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 419
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 654
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 586
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 403
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 768
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 486
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 737
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 489
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 508
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 643
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 462
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 716
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 597
SAR 59 อนุบาล
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.01 KB 476
ตอนที่ 3 พัฒนาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 713
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 546
วิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 547
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 660
ส่วนที่ 2 มฐ. 9-11 Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 701
ส่วนที่ 2 มฐ. 5-8 Word Document ขนาดไฟล์ 95.67 KB 596
ส่วนที่ 2 มฐ. 1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 717
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 540
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 122.89 KB 502
SAR 59 ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 632
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 12.6 KB 663
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 768
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 419
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 368
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 361
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 186.99 KB 569
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 617
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 582
ตัวอย่าง SAR
ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 26.7 KB 599
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 706
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 94.54 KB 476
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 127.45 KB 619
หลักสูตรสถานศึกษา 2560
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 577
ตัวอย่าง-คำอธิบายรายวิชาวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 414
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 515
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.06 KB 525
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 330
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 704
แบบวิเคราะห์ทำคำอธิบายรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.76 KB 385
ตัวชี้วัดชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.02 KB 655
โครงสร้าเวลาเรียนรายชั้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.24 KB 738
รวบรวมบางส่วนของคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 428
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ 754
Powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 458
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2560 เครดิต โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4 Word Document ขนาดไฟล์ 220.43 KB 348
SAR 2561
สรุปผลการประเมินในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 23.01 KB 644
ส่วนที่ 4 จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 23.27 KB 679
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 447
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 199.48 KB 498
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.29 KB 479
SAR 2562
10.สรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 766
9.ส่วนที่ 4 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 23.29 KB 518
ส่วนที่ 3 สรุปผลหลอมรวม Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 335
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั้งหมดทั้งอนุบาลและประถม Word Document ขนาดไฟล์ 199.06 KB 735
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับประถม มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.96 KB 771
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับประถม มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 334
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับประถม มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 762
SAR 62 แบบบันทึกประถม มฐ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.32 KB 629
SAR 62 แบบบันทึกประถม มฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 77.31 KB 564
SAR 62 แบบบันทึกประถม มฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 25.94 KB 438
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 708
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.79 KB 536
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 536
SAR 61 แบบบันทึกปฐมวัย มฐ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.25 KB 699
SAR 62 แบบบันทึกปฐมวัย มฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.83 KB 700
SAR 62 แบบบันทึกปฐมวัย มฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.79 KB 531
SAR 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน word Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 702
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1 - 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42.85 KB 382
มฐ.3-4ประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 46.29 KB 562
มฐ.2-6ประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 49.81 KB 495
มฐ.1-4ประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 68.54 KB 770
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 27.93 KB 415
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.3 KB 419
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 226.83 KB 747
มาตรฐานที่ 3 - 5 ประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 65.2 KB 738
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 62.03 KB 721
มาตรฐานที่ 3 - 5 ประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 65.2 KB 446
มฐ.1 ประเด็นที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 31.34 KB 656
มฐ.1 ประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 221.91 KB 735
รูปเล่ม SAR 2563 การศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 523
รูปเล่ม SAR 2563 การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 569
รูปเล่มรวมทั้ง ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 684
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 658
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 420
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 595
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 390
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 769
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 533
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 744
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 670
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 756
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 601
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 336
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 570
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 408
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 405