ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

ด้านโรงเเรียน
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์  จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  

ด้านครูและบุคลากร
1. นางวนิดา  เกื้อเพชร  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีศรีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน”จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ  ส่งตอน  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีศรีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
3. นางสาวพรทิพา  ชาลีผล  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีศรีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
4. นายสะมะแอ  สาและ  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับโล่รางวัล “ครูดีศรีสงขลา” ประจำปี 2563 จากมูลนิธิครูดีศรีสงขลา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
5. นางชุติมา  เพชรหนู  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “พระพฤหัสบดี” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล  ระดับจังหวัด จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564
6. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564
7. นางสาววาสนา  เทพยจาย ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีเด่น”ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอนาทวี เนื่องในวันครูแห่งชาติ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564
8. นายภานุกร  นิ่มดวง  ครู โรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านวิชาการ  จากการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

ด้านนักเรียน
          1.  นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค สู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันวาดภาพ โครงการ"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ของธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563
          2.  นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากโครงการประกวดภาพจิตรกรรม "ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด" จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
          3.  จัดแสดงรางวัล และผลงานด้านศิลปะ เพื่อให้คณะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 จาก จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต ได้เยี่ยมชม ในผลงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนบ้านนาทวี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
          4.  นักเรียนรับโล่รางวัลชมเชย ระดับประเทศจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา โดยรับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 1,500 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
          5.  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด งานปีทองการศึกษา สงขลาเขต 3 ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563
          6.  นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพ โครงการ "แต้มสี เติมสุข ปันทุนความรู้" ปี 3ของมูลนิธิปันปัญญา หัวข้อ “ความสุขของคนไทย” ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
          7.  นักเรียนได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ระดับประเทศ จากโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight Covid) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ของมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
          8.  จัดแสดงผลงานศิลปะ และรางวัลที่นักเรียนได้รับ ในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบ 101 ปี โรงเรียนบ้านนาทวี โดยนักเรียนในชมรมศิลปะ เป็นผู้ให้ความรู้ และสาธิตการทำกิจกรรมแก่น้อง ๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
          9.นักเรียน จำนวน 12 คน ร่วมแสดง “นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะออนไลน์ ศิลป์สร้างสุข ส่งกำลังใจ ต้านภัยโควิด" จัดโดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี PMCA  มิถุนายน - สิงหาคม 2563
          10. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากโครงการประกวดวาดภาพ Thai Kids Fight Covid กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี จัดโดย Majorscale Art&Music วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
          11.  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  รางวัลที่ได้รับ ดังนี้
                   11.1 รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล หุ่นยนต์ Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ประกอบด้วย เด็กชายอัครพงศ์ เคหันติโม  เด็กหญิงอนัญญา ฉันทวิลาส
                   11.2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล หุ่นยนต์ Hand Generator Robot Short Distance Swimming (Horizontal) Competition ประกอบด้วย เด็กชายกรชวัล  ไกรแก้ว  เด็กชายกฤตเมธ  ศรีขวัญ
                   11.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล หุ่นยนต์ Somo 300 g. Aoto ประกอบด้วย
เด็กชายเดชบดินทร์  แสงดี  เด็กชายปุณณภพ  รุจิวรรณศรี
                   11.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมถ้วยรางวัล หุ่นยนต์ Robot Sheepdog Competition ประกอบด้วย เด็กชายชัยยิด  หมุดแหละ  เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี              
          12.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ พร้อมรับเงินรางวัล 105,000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ครั้งที่ 15 จากธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จับใจนาย เด็กหญิงพิชามญชุ์ เกตุบรมย์ เด็กหญิงณภัทร พันธ์ภัทรนันท์ เด็กหญิงณัฏฐานิช ทองศรีแก้ว
          13.  เด็กหญิงกีรติกรรณ คงชูช่วย ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” ประเภทนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำเดือนธันวาคม 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 3
          14.  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “อิ่มเอิบ” จากบริษัทนานมี  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
                   14.1 รางวัลพิเศษ  เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน   
                   14.2 รางวัลส่งเสริมจินตนาการ  เด็กหญิงวิภาดา  แซ่เจน
          15. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน วรนารีเฉลิม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ดังนี้
          กิจกรรมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ได้รับรางวัล ดังนี้
                   1. เด็กหญิงภัทรวดี เหมือนสังข์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท ฝึกซ้อมโดย คุณครูพงษ์จันทร์ ปานพรหม
                   2. เด็กหญิงปาณิสรา ขุนบันเทิง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 300 บาท ฝึกซ้อมโดย คุณครูพงษ์จันทร์ ปานพรหม
          กิจกรรมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ได้รับรางวัล ดังนี้
                   1. เด็กหญิงคณรรงกร เสนะพันธุ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
ฝึกซ้อมโดย คุณครูพงษ์จันทร์ ปานพรหม
                   2. เด็กหญิงสิริกร เอียดนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 บาท ฝึกซ้อมโดย คุณครูจีระภา เสนาพันธ์
                   3. เด็กหญิงศณิชา ศรีผล ได้รับรางวัลชมเชย ฝึกซ้อมโดย คุณครูกนกขวัญ โรจนศวิญญา
          16.  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ S.W Online Open House 2021 ของโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
                   1. เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบันเทิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ฝึกซ้อมโดย คุณครูพงษ์จันทร์ ปานพรหม
                   2. เด็กหญิงภัทรวดี เหมือนสังข์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ฝึกซ้อมโดย คุณครูพงษ์จันทร์ ปานพรหม
                   3. เด็กชายกิตติทัต  ทองแก้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
ฝึกซ้อมโดย คุณครูกนกขวัญ  โรจนศวิญญา
                   4. เด็กหญิงปรียากร  ชาญเชิงพานิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)  ฝึกซ้อมโดย คุณครูนิภาวรรณ  ทองจินดา
17.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านนาทวี สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2564  ในโครงการพิเศษต่าง ๆ และได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนี้
1. โรงเรียนธิดานุเคราะห์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SME                                จำนวน  2  คน
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SEMT                               จำนวน  1  คน
2. โรงเรียนมหาวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
          - โครงการเพชร SMA                                                  จำนวน  3  คน
          - โครงการเพชร EGL                                                   จำนวน  2  คน
          - โครงการเพชร ดนตรี                                                  จำนวน  3  คน
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMA                                   จำนวน  1  คน
          - โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี                                     จำนวน  3  คน
3. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
                             - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMA                 จำนวน  2  คน
4. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMA                                         จำนวน  32  คน
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  MEP                                          จำนวน  7  คน
          - โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้         จำนวน  12  คน
5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMA                                                  จำนวน  2  คน
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMT                                                  จำนวน  1  คน
6. โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา             จำนวน  7  คน
7. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
                             - โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMT                               จำนวน  1  คน
8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง                        จำนวน  1  คน
9. โรงเรียนดาวนายร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา                                จำนวน  3  คน
10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง                           จำนวน  1  คน
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564