ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 71 คน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน